Nasz katalog firm oferuje:

  • przejrzystą prezentację Twojej firmy
  • efektywną formę reklamy docierającą do dużej liczby klientów
  • dodatkowe możliwości promocji w naszym serwisie

Nie dodałeś jeszcze wpisu ? dodaj wpis

 

Regulamin

Regulamin i ogólne warunki handlowe

Definicje

1. Portal Bizneslook – serwis internetowy Usługodawcy funkcjonujący pod adresem http://www.bizneslook.pl/.

2. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę rozumiane są jako opublikowanie informacji nadesłanych przez Zleceniodawcę oraz umożliwienie dostępu do nich poprzez serwis Bizneslook. Szczegółowy zakres działań podejmowanych w ramach wykonywania usług uzależniony jest od rodzaju wybranej przez Zleceniodawcę wersji usługi, zgodnie z przesłanym formularzem zamówienia.

3. Zlecenie – zlecenie publikacji danych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym do serwisu Bizneslook.

4. Zleceniodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, składająca zlecenie.

5. Usługodawca – firma PHU CD-KOM mieszcząca się przy ul. Kcyńska 80 62-100 Wągrowiec, numer NIP: 7661670451, REGON: 570878853.

6. Strony umowy – w niniejszych RiOWH oznaczać będzie Usługodawcę i Zleceniodawcę, występujących zarówno razem jak i osobno. Pojęcie występować będzie również w postaci skróconej jako "strony".

7. RiOWH – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Regulamin i Ogólne Warunki Handlowe

Rejestracja w portalu i publikacja danych

1. Rejestracja w serwisie Bizneslook odbywa się poprzez zamówienie oraz zapłatę wybranego pakietu Usługodawcy. Zapłata jest jednoznaczna z zaakceptowaniem treści RiOWH.

2. Usługodawca potwierdza przyjęcie Zlecenia poprzez przesłanie faktury proforma na adres e-mail lub fax podany w formularzu zgłoszeniowym.

3. Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.

4. Zleceniodawca zobowiązuję się do uregulowania opłaty abonamentowej w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury.

5. Usługodawca zobowiązuję się do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od daty odnotowania wpłaty.

6. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny.

7. Zleceniodawca może dokonać zmiany opublikowanych w Bizneslook informacji poprzez Panel Klienta, jeżeli Usługodawca udostępnił Zleceniodawcy taką możliwość.

Opłaty oraz okres abonamentowy

1. Okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za świadczone przez Usługobiorcę usługi określane są indywidualnie w formularzu zgłoszeniowym. Początek okresu abonamentowego liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

2. Przed końcem okresu abonamentowego Usługobiorca wystawi Zleceniodawcy fakturę proforma i zlecenie ulegnie przedłużeniu na kolejny okres abonamentowy, chyba że na co najmniej trzy miesiące przed zakończeniem okresu abonamentowego otrzyma pisemne oświadczenie o rezygnacji z usług.

3. W przypadku rezygnacji przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.

 

Prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych przez Zleceniodawcę ogłoszeń, ani za przerwę w funkcjonowaniu portalu Bizneslook, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Usługodawcę.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do portalu Bizneslook w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Usługodawcy.

4. W przypadku niedostępności serwisu Bizneslook przekraczającej 72 godziny, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu abonamentowego o czas niedostępności usługi.

5. Zleceniodawca oświadcza, że jest on uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści zgłoszone do publikacji w portalu Bizneslook nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich.

6. Usługodawca samodzielnie decyduje o zawartości portalu Bizneslook i ogólnym stylu prezentacji publikowanych informacji.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi wobec Usługobiorcy w przypadku naruszenia postanowień RiOWH.

Postępowanie reklamacyjne

1. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających ze zlecenia.

2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania zlecenia z winy Usługodawcy, jeżeli nie zawiadomi usługodawcy o wadach emisji w terminie 14 dni od daty przyjęcia Usługodawcę zlecenia lub opóźnia się z zapłatą za zlecenie.

Postanowienia końcowe

1. RiOWH wchodzą w życie z dniem 01.01.2012

2. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków RiOWH przez Zleceniodawcę, zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach do końca trwania okresu abonamentowego i ulegnie wygaśnięciu z dniem jego zakończenia.

3. RiOWH wraz z formularzem zgłoszeniowym będącym jego integralną częścią, stanowią całkowite porozumienie pomiędzy stronami i nie ma żadnych innych warunków – ustnych lub pisemnych – niż określone w niniejszym. Wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu realizowanych usług zostają zastąpione niniejszymi RiOWH. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Strony umowy zobowiązują siebie do informowania wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.

5. Wszelkie zawiadomienia, w szczególności wypowiedzenie, uważa się za skutecznie doręczone jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie poprzez Pocztę Polską, kuriera lub osobiście.

6. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji zgłoszonych do Bizneslook na potrzeby marketingowe Usługodawcy lub podmiotów wskazanych przez Usługodawcę oraz na ich publikowanie na innych stronach internetowych należących do Usługodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów. Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze handlowym.

7. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.

8. W sprawach nieunormowanych niniejszym RiOWH zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.

 


  Schowek (0)